Regulamentul intern

Despre Regulamentul de Ordine Interioară

 Regulamentul de Ordine Interioară are la bază, în principal, prevederile Legii 53/2003 şi este întocmit conform art. 257 din Codul Muncii. Acesta este bazat pe disciplina muncii, principiul fundamental al Dreptului muncii.

 Salariaţii, angajaţi în condiţiile Codului Muncii, trebuie să activeze şi să aibă o comportare conform regulilor de convieţuire instituite în acest cod, în Statutul asociaţiei, în directă concordanţă cu principiile de etică civică şi morală. Personalului angajat îi sunt garantate toate drepturile ce decurg din legislaţia muncii, contracte individuale de muncă şi alte acte normative conexe, fiind exclusă orice formă de discriminare şi încălcare a demnităţii individuale.

Conducerea C.A.R.P. Galaţi organizează munca şi crează condiţiile necesare desfăşurării normale a activităţii şi pentru întărirea ordinii şi disciplinei. În regulamentul intern sunt specificate, pe larg şi pe înţeles, drepturile, obligaţiile, normele de protecţie a muncii, protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor, protejarea bunurilor şi a valorilor aflate în proprietatea unităţii.

 De o atenţie deosebită se bucură modul de respectare a dispoziţiilor legale privind respectarea secretului de stat şi de serviciu, a datelor, informaţiilor şi documentelor care nu sunt destinate publicităţii, evitarea discuţiilor contradictorii şi divergenţele între personalul încadrat şi membrii C.A.R.P. 

  Un capitol separat se referă la timpul de muncă şi de odihnă a personalului cu angajare pe timp nelimitat, precum şi pentru cei cu fracţiune de normă. Conducerea C.A.R.P.-ului are bine stabilit modul şi timpul de efectuare a concediului de odihnă, precum şi măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii  personalului.  

 Pe linia ridicării gradului de conştiinţă, regulamentul are prevederi cu privire la recompensele ce se pot acorda personalului, precum şi răspunderea disciplinară şi patrimonială a acestora. Ridicarea gradului de conştiinţă, în procesul muncii, chiar dacă aceştia lucrează într-o asociaţie a pensionarilor, determină respectul lor pentru bătrâni şi mai ales normele lor de conduită morală. 

Regulamentul intern relevă că personalul angajat trebuie să aibă drept scop principal reprezentarea intereselor pensionarilor fără diferenţieri de vârstă, sex sau culoare politică, ci numai de a le asigura protecţia socială atât de vitală pentru aceştia în perioada de tranziţie.

Pagina precedentă: Taxa de înscriere Pagina următoare: Regulamentul de Organizare