Statutul Societății

Despre Statutul Societăţii, scop, organizare, funcţionare, rolul comisiei de cenzori

 Principala condiţie pentru înfiinţarea unei organizaţii de ajutor reciproc a fost aceea de a fi compusă dintr-un număr obligatoriu de membri, un act constitutiv şi un statut din care să rezulte modul de organizare, scopul, drepturile şi obligaţiile membrilor, organele de conducere, administraţie şi control, precum şi perioada de timp pentru care se înfiinţează.

 Istoric, societăţile de ajutor reciproc trebuiau să aibă minimum 20 de membri fondatori care trebuiau să contribuie cu o sumă care să constituie baza începutului de desfăşurare a activităţii. Cei   119 membri fondatori ai C.A.R. Pensionari Galaţi, înfiinţată în anul 1907, au depus la înfiinţare sume cuprinse între doi lei şi 600 de lei. Pentru cunoştinţa noastră, ei sunt nominalizaţi, cu suma depusă şi adresa, în statutul adoptat în Adunarea Generală din 3 iunie 1907. 

 Astfel, în acest statut se arată:

 “ Art. 1.  Se înfiinţează în Galaţi o societate a pensionarilor de toate gradele: civili, militari şi eclesiatici, de ambele sexe;

 Art. 4.  Durata societăţii este nelimitată;

 Art 5.  Societatea se compune din trei categorii de membri: a). membri fondatori, b). membri aderenţi, c). membri onorifici;

 Art. 8  Membrii onorifici sunt acele persoane, care recunoscând scopul bine-făcător al societăţei, care vor primi să dea concursul d-lor benevol la mărirea fondului societăţei… Numele lor se va înscrie într-un tablou, care va figura în sala societăţei…”

 În Statutul C.A.R.P. Galaţi din anul 1957, rezultat în urma Decretului 204/1951, în cadrul Art.7, al. 3, se specifica: “Salariaţii deveniţi pensionari- foşti membri ai Caselor de Ajutor reciproc ale salariaţilor- se pot transfera la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor… Ei vor primi vechimea de la Casa de ajutor reciproc de unde vin, fără a fi obligate să depună o taxă de înscriere…”

  Aceste Statute au fost îmbunătăţite în anul 1973, pe baza Legii 13/1972, Lege în urma căreia Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a elaborat un Statut cadru ce a constituit un ghid permanent după care s-a desfăşurat activitatea Caselor de Ajutor Reciproc până la apariţia legii 540/2002.

 C.A.R.P. Galaţi însă, imediat după unirea Caselor numărul 1 şi numărul 2, în anul 1979, şi-a întocmit un nou statut care să reflecte interesele unui număr mult mai mare de membri, atât din oraş, cât şi din mediul rural.

 Prezentul Statut al C.A.R.P. Galaţi a fost elaborat în baza Legii nr. 540 din 27.09.2002, privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor şi a fost adoptat în cadrul Adunării Generale din 2 mai 2003.

  Având în domnul profesor Hâncu Ionel un preşedinte cu o îndelungată experienţă în activitatea administrativă, în activitatea de ajutor reciproc, în turism şi petrecerea timpului liber, cu un Consiliu Director selectat şi competent, C.A.R. Pensionari Galaţi a devenit organizaţia simbol privind activitatea de întrajutorare a celor peste 43000000 de noi membri şi un imbold privind ritmul înscrierilor de noi membri. FOTO

  Statutul, conceput şi structurat pe câteva capitole importante, defineşte modul de muncă a personalului, a organelor de conducere, drepturile şi îndatoririle membrilor, gradul de dezvoltare a Casei pentru prezent şi viitor. Principalele capitole, structura de organizare şi funcţionare ale Statutului sunt:

 1.       Cu privire la principii, scop, înfiinţare şi organizare;

 2.       Cu privire la membri, drepturi şi îndatoriri;

 3.       Organele de conducere: Adunarea Generală, Consiliul Director, Preşedintele Consiliului Director, Comisia de Cenzori;

 4.       Personalul salariat, secretarul, contabilul şef;

 5.       Venituri şi cheltuieli;

 6.       Acordarea împrumuturilor rambursabile şi a ajutoarelor nerambursabile;

 7.       Activitatea de prestări servicii.

  Potrivit Legii 540 din 2002 privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, casele de ajutor reciproc sunt organizaţii cu caracter civic, persoane juridice de drept privat, cu caracter nepatrimonial, neguvernamental, apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală şi de asistenţă socială. C.A.R.P. Galaţi se bucură de independenţă şi autonomie deplină, nefiind subordonată şi nici tutelată de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

Potrivit Statutului, în cadrul Capitolului I, Art. 3, se specifică faptul că scopul principal al Casei este sprijinirea membrilor săi prin:

a)        acordarea de împrumuturi rambursabile cu dobânzi reduse;

 b)      acordarea de ajutoare nerambursabile şi ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare a foştilor membri, pe baza unei grile; 

 c)       organizarea, pentru membrii Casei, a unor activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

 d)      organizarea unor prestări de servicii, contra unei plăţi reduse, pentru membrii Casei şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, folosind în acest scop munca unor pensionari-membri ai C.A.R.P. Galaţi;

 e)       acţiuni de asistenţă socială şi asistenţă medicală în cabinete proprii;

 f)       organizarea şi a altor activităţi de asociere cu personae juridice sau fizice, stabilite de Adunarea Generală cu scopul asigurării de fonduri destinate protecţiei sociale a membrilor Casei.

  Casa noastră funcţionează pe principiul autofinanţării, putând astfel să-şi asigure bugetul de venituri şi cheltuieli din taxe şi înscrieri de noi membri, cotizaţii, contribuţii, chirii, dobânzi bancare, venituri din prestări servicii şi din alte surse. În acest mod, organizaţia noastră sprijină din punct de vedere material, social şi cultural pe toţi membrii săi. Astfel, în timp ce dobânda la împrumuturi a scăzut de la un an la altul, limita maximă a împrumuturilor a crescut mereu. În anul 2004, dobânda anuală de împrumut era de 18 %, scăzând cu 6 procente până în 2011.  De la 1 ianuarie 2011 dobânda la împrumuturile rambursabile este de 12% cu o dobânda medie anuală de circa 6%. Limitele maxime de împrumut au crescut după cum urmează: în anul 2001 a fost de 3 milioane lei, în anul 2004 de 5 milioane, în 2005 de 10 milioane, în 2006 de 2000 Ron, în 2007 şi 2008 de 3000 Ron, în 2009 de 5000 Ron, iar în anul 2010 de 6000 Ron.

 În ceea ce priveşte activitatea de împrumuturi şi ajutoare de deces, evoluţia a fost după cum urmează:

Anul

Membri

C.A.R.P.

Imprumuturi

Ajutoare deces

Membri

Suma

Membri

Suma

1979

14228

4631

8540683

 

 

1999

30883

13139

11752660000

936

856442500

2000

32361

13678

16933930000

851

1004626400

2001

34485

14661

25400545000

882

1268983900

2002

35037

15272

32308335000

996

1944726000

2003

35470

15306

38229410000

1018

2630302000

2004

36221

15228

46966495000

978

3604730000

2005

36847

14736

6236241 ron

1016

510958 ron

2006

37564

13860

8504852 ron

1017

518248 ron

2007

38640

13292

11704193 ron

1097

688832 ron

2008

39973

13607

17999716 ron

1081

730740 ron

2009

42426

14545

23675813ron

1056

803275 ron

2010

43994

14886

26948819ron

1164

942920 ron

După cum se poate vedea, Consiliul Director are o permanentă preocupare pentru acoperirea tuturor problemelor ridicate de membrii săi, pentru a le uşura, în mare măsură, problemele ridicate de criza economică prin care trece România. În acest context, C.A.R. Pensionari a devenit un fel de “mini bancă” mult mai apropiată de nevoile membrilor săi.

 Cu privire la organele de conducere Statutul precizează că acestea sunt Adunarea Generală a Pensionarilor şi Consiliul de Conducere ca organ de execuţie al Casei. Adunarea Generală se convoacă “cel puţin odată pe an, cu prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din numărul de delegaţi”. Norma de reprezentare este stabilită de 250 de membri la un delegat.

  Adunarea Generală ca organ deliberator analizează şi aprobă Raportul de activitate al Consiliului Director , ca organ executiv şi al Comisiei de Cenzori, Bilanţul şi Darea de seamă contabilă, aprobă limitele şi condiţiile de acordare a împrumuturilor rambursabile şi a ajutoarelor nerambursabile, aprobă numărul de personal, statul de funcţii şi organigrama, aprobă grila ajutoarelor de deces, aprobă proiectele de investiţii propuse de Consiliul Director.

 Întreaga activitate a Casei este condusă de Consiliul Director, sub îndrumarea preşedintelui şi este asistată, din punct de vedere a desfăşurării legale, de către Comisia de Cenzori.

  Comisia de Cenzori şi în mod deosebit Cenzorul şef şi-a adus o mare contribuţie la autoritatea C.A.R.P., la respectarea şi interpretarea inteligentă a indicatorilor, conturilor contabile de sinteză. Activitatea comisiei se împleteşte strâns între atenţia ce o acordă desfaşurării activităţii economice în deplină legalitate cu dragostea  faţă de instituţie, faţă de vârsta a treia ce găseşte la noi ajutor economic şi căldură sufletească.

Comisia de cenzori, de-a lungul anilor, în fiecare legislatură a prezentat în faţa Consiliului de Conducere şi în faţa Adunărilor Generale sinteze ale proceselor verbale de control, după care Consiliul a stabilit şi a luat măsurile ce se impuneau.

Faţă de volumul foarte mare de lucrări, rezultatele obţinute până în prezent sunt deosebite. Dorinţa de a satisface toate cererile membrilor noştri, organizarea de acţiuni   social-culturale şi de agrement, experienta  preşedintelui Casei, domnul profesor Ionel Hâncu, permanent preocupat pentru binele oamenilor, alături de consilierii săi entuziaşti, conduce permanent spre perfecţionarea modului şi stilului de muncă. Pentru aceasta, domnul preşedinte ţine o strânsă legătură cu mulţi preşedinţi de C.A.R.P.-uri din ţară, cu care face un permanent  şi valoros schimb de idei  şi experienţă.

Un alt capitol, deosebit de important în Statutul C.A.R.P., se referă la drepturile şi obligaţiile membrilor săi. Statutul prevede că pot fi  membri ai C.A.R.P. Galaţi pensionarii indiferent de vârstă şi de sistemul de asigurări căruia îi aparţin, beneficiarii de ajutor social precum şi membrii de familie - soţ, soţie, precum şi copiii majori, incapabili de muncă, aflaţi în întreţinerea pensionarilor.

  Pensionarii şi beneficiarii de ajutor social cărora li s-a aprobat cererea de primire plătesc o taxă de înscriere, al cărui cuantum se stabileşte de către Consiliul Director şi contribuţia fixată pentru luna respectivă.

 Membrii C.A.R.P. Galaţi au dreptul să participe ca delegaţi la Adunarea Generală, să contribuie la dezbaterea problemelor şi luarea hotărârilor, să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director şi Comisia de Cenzori, să li se restituie, conform articolului 10 din Legea nr. 540/2002, sumele depuse sub formă de contribuţii ale titularilor sau urmaşilor lor. Şi cum Statutul reprezintă o transparenţă totală a asociaţiei, el prevede şi un minim de obligaţii, dintre care amintim:

  -       Să respecte prevederile Statutului, hotărârii Adunării Generale, deciziile Consiliului Director şi să participe la îndeplinirea acestora;

 -        Să achite la timp obligaţiile băneşti, cotele de împrumut, cotizaţiile, contribuţiile, etc.;

 -        Să nu manifeste atitudini potrivnice Casei, să nu jignească membrii Consiliului, preşedintele, aparatul salariat;

 -        Să respecte şi să apere avutul Casei, să aibă un comportament civilizat, să participe la recuperarea sumelor rămase restante, să ia atitudine împotriva celor ce manifestă atitudine potrivnică faţă de interesele generale ale Casei şi a membrilor săi.

 

 Calitatea de membru încetează la cererea scrisă de retagere, prin transfer pentru un alt C.A.R.P., prin excludere pentru neplata contribuţiei fixe lunare mai mult de 6 luni, pentru acte de indisciplină gravă sau prin deces.

Pagina precedentă: Activitatea de management Pagina următoare: Federația națională "OMENiA"